Sieć współpracy

W Misji jesteśmy razem. Reprezentujemy  środowiska, które współpracują na rzecz tworzenia sieci współpracy misyjnej, misyjnego życia, misyjnego myślenia i misyjnego działania. Istotą naszej działalności apostolskiej jest bycie blisko tych, którzy odkrywają powołanie złożone przez Boga w każdym sercu i pomoc w rozwoju charyzmatów, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot, w których realizuje się nasze chrześcijańskie powołanie.

Budowanie sieci współpracy to odpowiedź na aktualną i ważną potrzebę solidarności dla misji.

"Dziś konieczna jest praca w sieci i poszukiwanie nowych sposobów głoszenia Ewangelii. W tym sensie restrukturyzacja w perspektywie misji, każe nam porzucić nasze strefy komfortu, rozszerzyć nasze horyzonty i realizować wspólne projekty misyjne".
Zarząd Generalny Redemptorystów
Communicanda 2 [2019]

Współpraca w sieci zakłada budowanie długoterminowych relacji współpracy, które są podejmowane przez równorzędnych partnerów w środowisku wzajemnego zaufania. Pracę w sieci cechuje przepływ informacji pomiędzy środowiskami, które ją tworzą oraz wspólne działania podejmowane przez wszystkie lub tylko część środowisk – w zależności od potrzeby.

Celem sieci „Razem w misji” jest budowanie współpracy w dziedzinie ewangelizacji.
Praca nad projektem „Razem w misji” posiada swoją długą historię związaną ze współpracą w misji pomiędzy Redemptorystami i świeckimi. Szczegółowy opis tego procesu znajduje się w „Generalnym Dyrektorium współpracy w misji” (Rzym, 2020). Na terenie Polski projekt ten przybierał różne nazwy oraz różnorodną intensywność prac. Nazwa „Razem w misji” została wpracowana na spotkaniu Sekretariatu Współpracy w Misji Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, które miało miejsce w grudniu 2019 roku w Warszawie.

Odpowiedzialnością za koordynację projektu podjęło się Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Codra. Razem z przedstawicielami takich środowisk jak Stowarzyszenie Pieśń Nowa z Torunia, Zespół Misyjny Wschód, Dzielne Niewiasty oraz przedstawicielem Zarządu Prowincji Warszawskiej Redemptorystów podjęto decyzję nadaniu projektowi nazwy „Razem w misji”. Z czasem do projektu dołączyły się kolejne środowiska.

Członkami sieci mogą być środowiska ewangelizacyjne, instytucje kościelne, wspólnoty, grupy nieformalne oraz stowarzyszenia i fundacje mające status organizacji pozarządowych. Włączenie się do sieci następuje na podstawie umowy z sekretariatem sieci.

Koordynacją sieci zajmuje się  Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji „Sursum Corda”.

Narzędziem współpracy w sieci jest program „Razem w misji”. Program zawiera założenia metodologiczne współpracy oraz etapy. Współpraca polega  także na wspólnym organizowaniu rekolekcji, zajadów, szkoleń, sesji roboczych. Sieć posiada swoją stronę internetową która służy informacji oraz promocji działań na rzecz sieci.

Współpraca w sieci pozwala na osiągnięciu efektu na wielu płaszczyznach działania poszczególnych ośrodków oraz umożliwia wzajemne uczenie się i udoskonalanie.  Dzięki pracy w osiągany jest efekt synergii. Współpraca w sieci daje możliwość dostępu do zasobów partnerów, np. wiedzy, programów, informacji. Pozwala na rozwój sieci na szerszym terytorium i dotarcie do większej ilości osób. Pomaga także w lepszej promocji prowadzonej wspólne misji.

Członkowie sieci